آلیاژ سازان زنجان

هیجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران

حضور مجتمع آلیاژسازان زنجان و اکسید سازان روی ایرانیان در 18 نمایشگاه بین المللی محیط زیست در تهران